Zprávy

Nike – Impact Report 2022

27. července 2023

Společnost Nike zveřejnila svou výroční zprávu, která poskytuje přehled o pokrocích značky při dosahování cílů ve třech hlavních oblastech: lidé, planeta a hra. Ve zprávě je zvláštní důraz kladen na rozmanitost a inkluzi. Společnost překročila svůj cíl pro podíl pracujících žen na 51 % v roce 2022 (Nike usiluje o 50 % v roce 2025) a téměř dosáhla svého cíle žen ve vedoucích pozicích na více než 44 % (cíl pro rok 2025: 45 %). Téměř 35 procent pozic na úrovni ředitelů a výše je obsazeno zástupci rasových nebo etnických menšin z USA (dlouhodobý cíl: 30 procent). Stejně jako v předchozích letech dosáhla značka stoprocentní rovnosti v odměňování mužů a žen a menšin.

Pokud jde o firemní cíle v oblasti emisí CO2, společnost Nike snížila v letech 2021 až 2022 emise skleníkových plynů o 38 procent a zvýšila využívání obnovitelné energie o 15 bodů na současných 93 procent. Emise z výroby a dopravy se oproti roku 2021 zvýšily o 8 procent, ale stále jsou o 15 procent nižší než výchozí hodnota. Většího pokroku bylo dosaženo při snižování emisí skleníkových plynů z materiálů, které se snížily o 182 611 tun, což představuje 90% změnu oproti původnímu stavu. K dosažení cíle společnosti Nike snížit emise o 500 000 metrických tun v roce 2025 však zbývá ještě dlouhá cesta.

Určitého pokroku bylo dosaženo v oblasti nakládání s odpady a snižování jejich množství, kde se množství odpadu na jednotku produkce blíží k cíli snížení o 10 % a roste také recyklace odpadů. Hůře dosažitelným cílem je míra obnovy, recyklace nebo darování výrobků - do roku 2025 chce společnost Nike dosáhnou 12 milionů jednotek, v roce 2022 se jednalo pouze o 3,11 milionu jednotek.